logo

พิทักษ์มรดกสยาม

โดยสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

การค้า - คุณค่า - ย่านเก่า

เสวนาพิทักษ์มรดกสยาม

เรื่อง "การค้า - คุณค่า - ย่านเก่า"
วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 13:00 น. – 16:15 น.
ณ หอประชุมสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

 


บันทึกเสวนา

 

การรักษาย่านชุมชนเก่าและเมืองเก่าให้ยังคงเป็นพื้นที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ รักษาความหมาย
ทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่และภูมิทัศน์วัฒนธรรมและมีความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยว ผู้มีบทบาทสำคัญ
อย่างยิ่งก็คือนักธุรกิจ ภาคธุรกิจสามารถส่งเสริมอัตลักษณ์ตัวตนของย่านชุมชนเก่าได้ แต่หากภาคธุรกิจ
ขาดความเข้าใจในบริบททางด้านประวัติศาสตร์และสิ่งแวดล้อมของย่านชุมชนเก่าและเมืองเก่า ธุรกิจนั้น
ก็อาจลดทอนคุณค่าของพื้นที่พิเศษเหล่านี้ไปอย่างน่าเสียดาย

 

ภาครัฐได้ประกาศเมือง 27 เมือง เป็นเมืองเก่า และกำหนดให้ย่านอีกกว่า 600 ย่าน เป็นย่านชุมชนเก่า เพื่อให้พื้นที่เมืองเก่าและย่านชุมชนเก่าให้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม การเสวนานี้ มีเป้าหมายเพื่อ
แสวงหาคำตอบเรื่อง เมืองเก่าและย่านชุมชนเก่า 4 ประเด็น ดังนี้

 

  1. ควรส่งเสริมธุรกิจในเชิงไหน เพื่อรักษาอัตลักษณ์ของย่านชุมชนเก่า
  2. ควรจะมีมาตรการบริหารจัดการภาคธุรกิจอย่างไร เพื่อจะหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่พิเศษเหล่านี้
  3. หน่วยงานใดบ้างควรจะมีหน้าที่อำนาจหน้าที่ รับผิดชอบดูแลย่านชุมชนเก่าและเมืองเก่า รวมทั้งมีบทบาทในการดูแลธุรกิจการค้าในพื้นที่เหล่านี้
  4. นโยบายของรัฐที่มีต่อธุรกิจในย่านชุมชนเก่าและเมืองเก่า มีหรือไม่ และ/หรือ ควรเป็นเช่นไร 

กำหนดการ
 

13:00 น.      

ลงทะเบียน รับเอกสาร

13:15 น.

คุณพิกุลแก้ว  ไกรฤกษ์ นายกสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวต้อนรับ

 

เสวนา เรื่อง “การค้า คุณค่า ย่านเก่า”

15:45 น.

ถาม-ตอบ

16:15 น.

จบรายการ

 

วิทยากร:

 

ผู้ดำเนินรายการ:        
ศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสันติภาพ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์