logo

พิทักษ์มรดกสยาม

โดยสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

ศึกษาสัญจรพิทักษ์มรดกสยาม


 “อัมพวา...ไปทางไหน?”

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2555 (08:00 น. – 19:00 น.)

นำโดย รศ.ดร.ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์


ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสถาปัตยกรรมชุมชนอัมพวา
อาจารย์ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

(This trip is a Siamese Heritage Trust study trip to Amphawa on Saturday, 1 December 2012. This trip will be conducted in Thai.)

 

ภาพของอัมพวาที่คึกคัก เต็มไปด้วยผู้คนจากทั่วสารทิศที่มาตามหาของอร่อย และดื่มด่ำกับบรรยากาศ
แบบชาวสวนที่มีเรือนไม้ริมคลองเป็นเอกลักษณ์ คงทำให้หลายคนนึกภาพไม่ออกเสียแล้วว่า วันวาน
อันเงียบเหงาของอัมพวาเคยเป็นเช่นไร


ในอดีต อัมพวาเคยเป็นเมืองตลาดริมน้ำที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยาจนถึงต้นรัตนโกสินทร์ ความรุ่งเรืองของตลาดน้ำอัมพวาเสื่อมคลายไปตามกาลเวลา ประจวบกับช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ  ชาวบ้านออกไปทำงานในเมืองใหญ่ เหลือแต่คนชราและเด็ก  บ้านเรือนส่วนใหญ่ปิดร้างและมีสภาพ
ทรุดโทรม แล้ววันหนึ่ง สิ่งใดกันหนอที่ชุบชีวิตชุมชนอัมพวาให้กลับมาชีวิตใหม่

 

จะด้วยการบูรณะเรือนไม้เก่าแก่ริมน้ำอันเป็นมนต์ขลังของตลาดน้ำแห่งนี้ หรือเพราะวิสัยทัศน์ทางด้าน
การอนุรักษ์ และความหวงแหนในมรดกที่ปู่ย่าตายายได้ทิ้งเอาไว้ให้ก็ดี วันนี้ตลาดน้ำอัมพวา
มีรางวัล “UNESCO Asian-Pacific for Culture Heritage Conservation”   ระดับ   Honorable Mention  จากองค์กร UNESCO ที่ได้มอบให้ชุมชนเมื่อปี ค.ศ. 2008 เป็นสิ่งบ่งบอกให้โลกรู้ว่า
อัมพวากลับมาแล้ว และกลับมาอย่างสง่างาม เป็นความภาคภูมิใจของชาวอัมพวาทุกคน

 

ความสำเร็จของการบูรณะและฟื้นฟูอัมพวา นำมาซึ่งการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างที่ไม่มีอะไรจะสามารถหยุดยั้งได้ สิ่งที่อัมพวากำลังจะต้องเผชิญ
ต่อจากนี้คงไม่ใช่ความเงียบเหงา หากแต่คือการต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ในนามของความรักและหวังดีต่ออัมพวา ซึ่งยังไร้หนทางในการควบคุม

 

การศึกษาสัญจรในครั้งนี้จะเป็นการประมวลภาพอัมพวาในวันวาน วันนี้ และพรุ่งนี้ ผ่านการบอกเล่า
เรื่องราวของการบูรณะและฟื้นฟูอัมพวาโดย รศ.ดร.ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ อาจารย์ภาควิชา
การวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้มีส่วนริเริ่มโครงการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูสถาปัตยกรรมชุมชนอัมพวา และคลุกคลีอยู่ในพื้นที่มานานกว่าสิบปี รับฟัง
ความคิดเห็นของคนอัมพวาเกี่ยวกับอัมพวาในแต่ละช่วงเวลา พร้อมทั้งแวะชมตลาดน้ำบางน้อย ที่ซึ่งเหมือนอัมพวาครั้งหนึ่งในอดีตก่อนการบูรณะและพัฒนา ซึ่งขณะนี้กำลังจะกลายเป็นอัมพวา
แห่งที่สอง?  

กำหนดการ (กรุณางดสวมกางเกงขาสั้นและเสื้อแขนกุด)

8:30 น.

ออกเดินทางจากสยามสมาคมฯ กรุงเทพฯ เลขที่ 131 ถนนอโศกมนตรี ซอยสุขุมวิท 21 เขตวัฒนา
เดินทางโดยรถบัส มุ่งหน้าสู่อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

10:30 น.

รับการต้อนรับจากชาวอัมพวา ฟังการบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูตลาดน้ำอัมพวาโดย
รศ.ดร.ศิริวรรณ  ศิลาพัชรนันท์ และชาวอัมพวา ที่ศาลเจ้าโรงเจ เง็กเซ็งซำเป้าเก็งเต๊ง

10:45 น.

แบ่งกลุ่มเดินเท้า ชมเรือนไม้ที่ได้รับการอนุรักษ์ในโครงการบูรณะบ้านริมน้ำ โดยสำนักนโยบาย
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานให้ความช่วยเหลือทางวิชาการจากประเทศเดนมาร์ก ก่อนที่อัมพวาจะฟื้นตัวกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เยี่ยมชมและสนทนากับเจ้าของบ้านเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการและผลที่ได้ ชมการก่อสร้าง โครงการ “ชูชัยบุรีศรีอัมพวา”

11:30 น.

ชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์  ซึ่งเป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี  มีพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนานำห้องแถว และที่ดินที่คุณประยงค์
นาคะวะรังค์ ชาวอัมพวา ได้น้อมเกล้าฯ ถวายมาร่วมฟื้นฟูชุมชนอัมพวา ฟังการบรรยายสรุปและชมสวนสาธิตการเกษตรภายในโครงการ 

12:00 น.

พบกันที่พระอุโบสถวัดอัมพวันเจติยาราม  จากนั้นชมจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวเกี่ยวกับ
พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย   และโบราณสถานอื่นๆภายในบริเวณวัด

12:30 น.

เข้าอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
(อุทยาน ร. 2)(ด้านประตูข้าง) รับประทานอาหารกลางวัน ชมอุทยาน
และพิพิธภัณฑ์

14:30 น.

ออกเดินทางจากอัมพวาโดยเรือ มุ่งหน้าสู่ท่าเรือโบสถ์คาทอลิก  อาสนวิหารพระแม่บังเกิด บางนกแขวก ระหว่างทางชมภูมิทัศน์วัฒนธรรมริมแม่น้ำแม่กลอง

14:45 น.

ชมอาสนวิหารพระแม่บังเกิด หนึ่งในความหลากหลายทางศาสนาและความเชื่อของชาวแม่กลอง

15:30 น.

เดินทางโดยรถบัส มุ่งหน้าสู่ตลาดน้ำบางน้อย ชุมชนริมน้ำที่ได้รับการฟื้นฟู โดยใช้แบบอย่างของอัมพวา

15:45 น.

เดินเท้าชมตลาดบางน้อย

16:30 น.

ออกเดินทางจากตลาดน้ำบางน้อย จังหวัดสมุทรสงคราม มุ่งหน้าสู่กรุงเทพฯ

19:00 น.

ถึงสยามสมาคมฯ โดยสวัสดิภาพ

 

ค่าใช้จ่าย 1,790 บาท ค่าใช้จ่ายนี้รวม ค่ายานพาหนะทางรถและเรือ อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ประกันอุบัติเหตุ ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ และค่าดำเนินการ รับจำนวน 30 ท่าน โปรดสำรองที่นั่งด่วน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณประเสริฐ หรือคุณจารุณี หมายเลข 0–2661-6470-7
ต่อ 504 / 204 หรืออีเมล jarunee@siam-society.org

สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 131 ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21) กรุงเทพฯ 10110
โทร: 02-661-6470-7, โทรสาร: 02-258-3491 อีเมล info@siam-society.org
เปิดทำการวันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

 

ดาวน์โหลดกำหนดการ PDF.

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ Facebook ของพิทักษ์มรดกสยาม Siamese Heritage Protection