logo

พิทักษ์มรดกสยาม

โดยสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

Flag_e

 

โครงการพิทักษ์มรดกสยาม

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์บรมราชูปถัมภก

ของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์


โครงการพิทักษ์มรดกสยาม เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้ได้ผลตามมาตรฐานสากล โดยการ

ประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและเอกชน ชุมชน ตลอดจนสาธารณชนทั่วไป เห็นความสำคัญ

ของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ได้ช่วยกันศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาการบริหาร

จัดการมรดกทางวัฒนธรรม ตลอดจนได้ช่วยกันดูแลและร่วมทำงานที่จำเป็น เพื่อให้การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติเกิดความสำเร็จ

สูงสุดยั่งยืนมั่นคง สอดคล้องกับหลักการสากลของการอนุรักษ์ที่ถือปฏิบัติกันอยู่ในนานาประเทศ เพื่อประโยชน์ ของชนในชาติสืบไป


 

กิจกรรมใหม่!!

 

 

หนังสือใหม่

Heritage Lawyer:
Law for Cultural Heritage Protection

(ทนายวัฒนธรรม: ใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมชุมชน
ฉบับภาษาอังกฤษ)

 

อ่าน e-book ได้ที่นี่
"Heritage Lawyer: Laws for Cultural Heritage Protection" and the book in Thai "ทนายวัฒนธรรม: ใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมชุมชน"

 

MORE>>>

วันศุกร์ที่ 2 – วัอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562

ศึกษาสัญจรไปยังจังหวัดแพร่

(Touching the heritage conservation pulse in Phrae)

นำโดย อาจารย์โกมล พานิชพันธ

ผู้เชี่ยวชาญด้านมรดกวัฒนธรรมล้านนา

และ คุณจารุณี คงสวัสดิ์

ผู้จัดการแผนกพิทักษ์มรดกสยาม


MORE>>>