logo

พิทักษ์มรดกสยาม

โดยสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

Flag_e

 

โครงการพิทักษ์มรดกสยาม

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์บรมราชูปถัมภก

ของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์


โครงการพิทักษ์มรดกสยาม เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้ได้ผลตามมาตรฐานสากล โดยการ

ประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและเอกชน ชุมชน ตลอดจนสาธารณชนทั่วไป เห็นความสำคัญ

ของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ได้ช่วยกันศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาการบริหาร

จัดการมรดกทางวัฒนธรรม ตลอดจนได้ช่วยกันดูแลและร่วมทำงานที่จำเป็น เพื่อให้การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติเกิดความสำเร็จ

สูงสุดยั่งยืนมั่นคง สอดคล้องกับหลักการสากลของการอนุรักษ์ที่ถือปฏิบัติกันอยู่ในนานาประเทศ เพื่อประโยชน์ ของชนในชาติสืบไป


 

กิจกรรมใหม่!!

 

Legal manual

วันพฤหัสบดีที่
20 กรกฎาคม 2560

เปิดตัวหนังสือ "ทนายวัฒนธรรม: ใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมชุมชน" และเสวนา

MORE>>>

วันเสาร์ที่
22 กรกฎาคม 2560

ศึกษาสัญจรพิทักษ์มรดกสยาม "มอญในคุ้งเขียวบางกระเจ้า

นำโดย คุณสุดารา สุจฉายา

นักประวัติศาสตร์ และกรรมการพิทักษ์มรดกสยาม

MORE>>>

วันเสาร์ที่
26 สิงหาคม 2560

ศึกษาสัญจร "วัดในถิ่นมอญ" กับการอนุรักษ์
นำโดย คุณอวยพร เกิดช่วย

ที่ปรึกษาอาวุโส สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรรมการพิทักษ์มรดกสยาม (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) MORE>>>

วันศุกร์ - วันอาทิตย์ที่
6-8 ตุลาคม 2560

Visit Yangon's Urban Heritage

นำโดย คุณเจมส์ สเต็นท์ ประธานคณะทำงานพิทักษ์มรดกสยาม

MORE>>>