logo

พิทักษ์มรดกสยาม

โดยสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

Flag_e

 

โครงการพิทักษ์มรดกสยาม

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์บรมราชูปถัมภก

ของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์


โครงการพิทักษ์มรดกสยาม เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้ได้ผลตามมาตรฐานสากล โดยการ

ประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและเอกชน ชุมชน ตลอดจนสาธารณชนทั่วไป เห็นความสำคัญ

ของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ได้ช่วยกันศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาการบริหาร

จัดการมรดกทางวัฒนธรรม ตลอดจนได้ช่วยกันดูแลและร่วมทำงานที่จำเป็น เพื่อให้การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติเกิดความสำเร็จ

สูงสุดยั่งยืนมั่นคง สอดคล้องกับหลักการสากลของการอนุรักษ์ที่ถือปฏิบัติกันอยู่ในนานาประเทศ เพื่อประโยชน์ ของชนในชาติสืบไป


 

กิจกรรมใหม่!!

 

Legal manual

วันพฤหัสบดีที่
20 กรกฎาคม 2560

เปิดตัวหนังสือ "ทนายวัฒนธรรม: ใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมชุมชน" และเสวนา MORE>>>

วันเสาร์ที่
22 กรกฎาคม 2560

ศึกษาสัญจรพิทักษ์มรดกสยาม "มอญในคุ้งเขียวบางกระเจ้า นำโดย คุณสุดารา สุจฉายา นักประวัติศาสตร์ และกรรมการพิทักษ์มรดกสยาม MORE>>>
วันเสาร์ที่
26 สิงหาคม 2560
ศึกษาสัญจร "วัดในถิ่นมอญ" กับการอนุรักษ์
นำโดย คุณอวยพร เกิดช่วย
ที่ปรึกษาอาวุโส สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรรมการพิทักษ์มรดกสยาม (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) MORE>>>

วันศุกร์ - วันอาทิตย์ที่
6-8 ตุลาคม 2560

Visit Yangon's Urban Heritage นำโดย คุณเจมส์ สเต็นท์ ประธานคณะทำงานพิทักษ์มรดกสยาม MORE>>>

วันเสาร์ที่

20 มกราคม 2561

ศึกษาสัญจร "เปิดตำนานบ้านครัว: พื้นที่มรดกแห่งมุสลิมกองอาสาจาม-มลายู"
นำโดย คุณศุกรีย์ สะเร็ม ประธานคณะทำงานสภาศิลปวัฒนธรรมมุสลิมสยาม  MORE>>>

 

ชมคลังภาพพร้อมคำบรรยาย จากการศึกษาสัญจรย่างกุ้ง ได้แล้ว ที่นี่>>>

(เครดิตภาพและคำบรรยาย: วิษณุ เอื้อชูเกียรติ, กรรมการพิทักษ์มรดกสยาม)