logo

พิทักษ์มรดกสยาม

โดยสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

 

มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น: รักษาอย่างไรให้คงอยู่?

เสวนาพิทักษ์มรดกสยาม

เรื่อง “มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น: รักษาอย่างไรให้คงอยู่?
วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 13:30 น. – 16:30 น.
ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์
131 ถนนอโศกมนตรี สุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110

โดย


คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา
โดยคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและส่งเสริมการบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรม
และ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย“พิทักษ์มรดกสยาม”

 


จังหวัดต่างๆในประเทศไทย ล้วนมั่งคั่งร่ำรวยด้วยมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งที่เป็นสถาปัตยกรรมและ
วิถีชีวิต อันควรค่าแก่การอนุรักษ์ในฐานะส่วนหนึ่งของความหลากหลายทางวัฒนธรรมของไทย และยังเป็นแหล่งความรู้ เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลัง

หน่วยงานภาครัฐในทุกระดับย่อมมีบทบาทสำคัญในการดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัด
อย่างแน่แท้ แต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือชุมชนผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมในท้องถิ่นเอง ที่น่าจะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และถ่ายทอดวัฒนธรรมนั้นไปสู่เยาวชนของตน

อะไรคือบทบาทของวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่มีต่อภาพรวมของ “วัฒนธรรมไทย”? วัฒนธรรมท้องถิ่น ควรจะมีบทบาทอย่างไร ท่ามกลางการพัฒนาเมืองที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว? ชุมชนเมืองและท้องถิ่น
ในจังหวัดต่างๆ จะสามารถจัดการและรักษามรดกวัฒนธรรมของตนเองไว้อย่างไรจึงจะดีที่สุด ? มาเรียนรู้จากสามกรณีศึกษาของชุมชนในสามจังหวัดไปพร้อมๆกัน ว่าแต่ละแห่งใช้กลยุทธ์อะไร โครงสร้างการทำงานแบบไหนที่นำไปสู่ความสำเร็จ หรือทำให้ไม่สำเร็จบ้าง? หน่วยงานภาครัฐทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่น ควรให้ความช่วยเหลือกิจกรรมอนุรักษ์ของชุมชนอย่างไร? มีกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอะไรบ้างที่จำเป็นในเรื่องนี้? วิธีการใดจะช่วยกระตุ้น
ให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดจิตสำนึกในคุณค่าของมรดกวัฒนธรรมในท้องถื่นของตนมากยิ่งขึ้น ?

 

    

กำหนดการ

 
12:30 น.  ลงทะเบียน  
13:30 น. คุณพิไลพรรณ สมบัติศิริ นายกสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์
และประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและส่งเสริมการบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา กล่าวเปิดงาน

13:35 น.  – 14:00 น.   

 

14:05 น. – 14:30 น.


14:35 น. – 15:00 น.

 

15:05 น. – 16:00 น. 


16:00 น.

รับฟังบรรยาย หัวข้อ “คิดอย่างไร? .. กับการรักษามรดกวัฒนธรรมประจำถิ่น
ในการพัฒนาเมือง”
โดย คุณสมชาย จริยเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองแกลง
จังหวัดระยอง

รับฟังบรรยาย หัวข้อ“สภาวัฒนธรรมตำบลกับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นลพบุรี” โดย คุณอำนวย จั่นเงิน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ประธานชมรมรักลพบุรี จังหวัดลพบุรี

รับฟังบรรยาย หัวข้อ “สถาบันทักษิณคดีศึกษา กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้” โดย อาจารย์พิทยา บุษรารัตน์ นักวิชาการ อดีตผู้อำนวย การสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ


สรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยผู้บรรยาย
ดำเนินรายการโดย คุณฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที
กรรมการโครงการพิทักษ์มรดกสยาม สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ       

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยผู้ฟังเสวนา

16:30 น.    จบการเสวนา  

                                                                                                   

**เข้าฟังการเสวนาฟรี**

ติดต่อสำรองที่นั่งที่ จารุณี คงสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่โครงการพิทักษ์มรดกสยาม
ที่ jarunee@siam-society.org หรือ 02-6616470-7 ต่อ 204