logo

พิทักษ์มรดกสยาม

โดยสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

อยุธยา:มรดก(โลก)ที่น่าเป็นห่วง

การเสวนาวิชาการ หัวข้อ "อยุธยา: มรดก(โลก)ที่น่าเป็นห่วง"

วันพุธที่ 21 กันยายน 2554

เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมของสยามสมาคมฯ

อยุธยา เมืองประวัติศาสตร์ของชาติไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกเมื่อปี   พ.ศ.2534 ด้วยความที่อยุธยาเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง และพัฒนาการ
ทางเศรษฐกิจของชาติโบราณสถานแห่งนี้จึงเป็นที่มาของความภาคภูมิใจและความสนใจของคนไทยทั้งชาติ อีกทั้งยังเป็นโบราณสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว และเป็นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ แต่เมื่อไม่กี่ปีมานี้ บรรยากาศของความขัดแย้ง
และการโต้เถียงอย่างรุนแรงได้คุกรุ่นขึ้นโดยรอบบริเวณพื้นที่อยุธยากรุงเก่า

 

เป็นที่น่าสงสัยว่า อยุธยาได้รับการดูแลตามหลักการมาตรฐานที่ดีที่สุดสำหรับการอนุรักษ์โบราณสถานหรือยัง วิธีการที่ใช้เหมาะสมตามสภาพที่แท้จริงในประวัติศาสตร์หรือไม่ วิธีการบริหารจัดการ และการนำเสนอ
เมืองประวัติศาสตร์แห่งนี้ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 

 

ประเด็นการเสวนาในหัวข้อนี้ ได้แก่

  1. อยุธยาได้รับการบริหารจัดการตามหลักการมาตรฐานที่ดีที่สุดสำหรับการอนุรักษ์โบราณสถานหรือยัง
  2. อุปสรรคของการบริหารจัดการอยุธยาคืออะไร
  3. กลยุทธ์ใดจะสามารถเอาชนะอุปสรรคดังกล่าวได้

 

กำหนดการ

12:00 น.

13:00 น.

13:05 - 13:30 น.

13:30 - 16:00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงทะเบียน

คุณพิไลพรรณ สมบัติศิริ นายกสยามสมาคมฯ กล่าวเปิดงาน

ศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา กล่าวอารัมภบท

การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "อยุธยา: มรดก(โลก)ที่น่าเป็นห่วง"

วิทยากร

คุณเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พรรคชาติไทยพัฒนา

ดร. คริสโตเฟอร์ เบเคอร์ นักเขียนและนักวิชาการอิสระ

คุณธราพงศ์ ศรีสุชาติ ผู้อำนวยการสำนักโบราณคดี กรมศิลปากร

คุณพิมพ์ประไพ พิศาลบุตร นักเขียน และเจ้าของโรงแรม
ไอยูเดีย ออน เดอะ ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คุณมณฑิรา หรยางกูร อูนากูล ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)

ดำเนินรายการโดย  คุณภิญโญ ไตรสุริยธรรมา พิธีกรรายการตอบโจทย์ สถานีโทรทัศน์ ไทย พีบีเอส(TPBS)

16:00 - 16:30 น. แสดงความคิดเห็นร่วมกัน

16:30 น.

จบการเสวนา

 

ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่จารุณี คงสวัสดิ์ั หมายเลข 02-6616470-7 ต่อ 204 หรือ
ทางอีเมล jarunee@siam-society.org

ใบตอบรับเข้าร่วมฟังการเสวนา ดาวน์โหลด>>

 

**การเสวนาครั้งนี้จัดขึ้นโดยใช้ภาษาไทย ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย**