logo

พิทักษ์มรดกสยาม

โดยสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

เปิดตัวหนังสือและเสวนา


 งานเปิดตัวหนังสือ

"ทนายวัฒนธรรม: ใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองมรดกวัฒนธรมชุมชน

และเสวนา
เรื่อง “สิทธิชุมชนกับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม ตามรัฐธรรมนูญ 6 เมษาฯ"

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 13:30 – 16:30 น.

ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

>>download e-book<<<

 

สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยแผนกพิทักษ์มรดกสยามจัดงานเปิดตัวหนังสือ “ทนายวัฒนธรรม:ใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมชุมชน” พร้อมกับจัดงานเสวนา หัวข้อ สิทธิชุมชนกับการคุ้มครองมรดกวัฒนธรรม ตามรัฐธรรมนูญ 6 เมษาฯ”  ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม
เวลา 13
:30 น – 16:30 น. ณ หอประชุมสยามสมาคมฯ

ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ผศ.นิก สุนทรธัย รับเชิญมาเป็นวิทยากร
ดำเนินรายการโดย ดร.พงษ์สวัสดิ์ อักษรสวาสดิ์ และคุณจารุณี คงสวัสดิ์

เวทีเสวนา ได้ให้ข้อคิดหลายประการ อาทิ

บทเรียนจากชุมชน (ตัวอย่างจากบทที่ 1 - 4 ของหนังสือ) สะท้อนให้เห็นปัญหาของการใช้กฎหมายมากกว่าการมีหรือไม่มีกฎหมาย หลายชุมชนสามารถคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมของตนเองสำเร็จ ไม่ใช่เพราะกฎหมายเป็นหลัก แต่เพราะความเข้มแข็ง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และกลยุทธ์ในการบริหารจัดการชุมชนของตนเอง และขึ้นอยู่กับว่าคู่กรณีเป็นใคร

การมีกฎหมายหรือการบัญญัติเรื่องคุ้มครองสิทธิชุมชนในรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะเขียนเอาไว้อย่างครบถ้วนสวยงามเพียงไร หากขาดกฎหมายลูก ขาดกลไกอื่นๆมารองรับการอ้างสิทธิชุมชนตามที่รัฐธรรมนูญเปิดช่องไว้ให้ และขาดความเข้าใจจากผู้ตีความกฎหมาย เราก็จะยังมีปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายสิทธิชุมชนอยู่

สิทธิของชุมชนควรจะหมายถึงสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงชุมชนไปตามความต้องการของชุมชนเองด้วย อาจหมายถึงรูปลักษณ์ของชุมชน และวิถีปฏิบัติของชุมชน ซึ่งคนนอกควรจะเข้าใจและยอมรับ

หน้าที่ของรัฐ รัฐควรทำความเข้าใจ "ความเป็นชุมชน" ที่มีมิตินอกเหนือไปจากชุมชนตามเส้นแบ่งเขตที่รัฐกำหนดขึ้น ควรส่งเสริมให้ประชาชนรู้คุณค่าในทรัพยากรท้องถิ่นที่เขามี และอย่าลังเลที่จะยืนอยู่ข้างประชาชน

การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการต่างๆของรัฐ รัฐควรรับฟังความคิดเห็น เหตุผลที่แท้จริงของประชาชน ปัจจุบันเรารูสึกว่ากระบวนการประชาพิจารณ์กลายเป็นเพียงพิธีกรรม หรือจัดทำให้เพื่อให้ครบถ้วนตามขั้นตอน การแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นเป็นเรื่องสำคัญ รัฐอาจพยายามที่จะลดความขัดแย้งด้วยการไม่พูดถึงเรื่องที่จะขัดแย้งแต่นั่นไม่ได้ช่วยอะไรในระยะยาว

โดยสรุป หนังสือเล่มนี้ ช่วยให้เห็นปัญหาและการแก้ปัญหาการคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมชุมชน สะท้อนให้เห็นปรากฎการณ์ของสังคมที่มีการขับเคลื่อนเพื่อการอนุรักษ์อยู่ทั่วไป ในชุมชนเล็กๆ ในคนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อย เป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่น

ท้ายที่สุดแล้ว ผู้เข้าร่วมงานปรารถนา อยากเห็นทนายวัฒนธรรมที่เป็นตัวเป็นตนจริงๆเพื่อที่จะอยู่เคียงข้าง เป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชนที่ทำงานอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม

ท่านที่ไม่สามารถมารับหนังสือทนายวัฒนธรรมฯ ในงานเปิดตัวหนังสือ สามารถมาติดต่อแผนกพิทักษ์มรดกสยามได้ที่หมายเลข 02-6616470-3 ต่อ 204 เพื่อมาขอรับหนังสือจากสยามสมาคมฯได้ในวันและเวลาทำการ
วันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 09:00 – 17:00 น.

 

Thursday, 20 July 2017 at 1:30 - 4:30 p.m. at the Siam Society Auditorium

Siamese Heritage Trust of The Siam Society launched our new publication
"Legal manual for safeguarding community's heritage" followed by a discussion on "Community Rights for Heritage Protection according to Thailand's 2017 Constitution" by 3 legal experts: Professor Tongthong Chantarangsu, Associate Prof. Nick Soonthorndhai, and Khun Pongsawat Aksornsawaddi, moderated by Khun Jarunee Khongsawat.

The seminar was conducted in Thai.