logo

พิทักษ์มรดกสยาม

โดยสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

หัวหินคลาสสิก

รายการศึกษาสัญจร "พิทักษ์มรดกสยาม"
ของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์
 ตอน..หัวหินคลาสสิค
วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2556 (08:30 น. – 19:00 น.)

 

โดย
คุณมณฑิรา หรยางกูร อูนากูล
กรรมการสยามสมาคมฯ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัฒนธรรม จากยูเนสโก

ร่วมบรรยายโดย
ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต จุลาสัย
อาจารย์ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ม.ร.ว.ปิยฉัตร ฉัตรชัย
ทายาทราชสกุล “ฉัตรชัย” ผู้อนุรักษ์ตลาดฉัตรไชย

และคุณเกล้ามาศ ยิบอินซอย
ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน 

 
    

 

มนต์เสน่ห์ของหัวหินในวันวานเป็นสิ่งที่ใครๆก็ถวิลหา แม้แต่คนรุ่นใหม่ก็ยังอดไม่ได้ที่จะจินตนาการ
ถึงหัวหินในอดีต ธุรกิจการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบจงใจจะย้อนยุคเพื่อตอบรับกระแสนี้ อย่างไรก็ดี ความคลาสสิคที่ไม่ต้องจำลองในหัวหินยังมีให้เห็นและเป็นความคลาสสิคที่สะท้อนผ่านสถาปัตยกรรมอัน
งดงาม ตามยุคสมัยที่ผ่านการใช้งานจริง และดำรงอยู่มาถึงปัจจุบันนี้

การศึกษาสัญจรพิทักษ์มรดกสยาม จะพาท่านไปศึกษาแนวคิดในการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้อาคารเก่า ให้สามารถตอบสนองต่อการใช้สอยในยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัว ศึกษาทางเลือกในการตัดสินใจ
ของผู้บริหารที่จะรักษาหรือรื้อถอน รวมทั้งศึกษาอุปสรรค และแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์

กำหนดการ

 

8:30 น.

เดินทางออกจากสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

11:00 น.

เยี่ยมชม โรงแรมรถไฟหัวหิน โรงแรมแห่งแรกและเก่าแก่ที่สุดของหัวหิน
หรือปัจจุบันคือ โรงแรมโซฟิเทล เซนทารา แกรนด์ รีสอร์ทแอนด์วิลล่า รับฟังบรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต จุลาสัย เกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการ ในการประยุกต์อาคารเก่าให้มีความร่วมสมัยมากขึ้น และยังสามารถรักษาคุณค่า
และความสง่างามในแบบเดิมไว้ได้อย่างดี  

12:00 – 13:00 น.

รับประทานอาหารกลางวันริมทะเลหัวหิน

13: 30 น.

เยี่ยมชมตลาดฉัตรไชย ตลาดเก่าแก่อายุ 86 ปีของหัวหิน ซึ่งพลเอก
พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน “ต้นราชสกุลฉัตรชัย” ทรงเป็นหัวหน้าจัดสร้างขึ้นน้อมเกล้าฯ ถวายพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ตลาดก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ลักษณะของหลังคาเป็นรูป 7 โค้งอันเป็นสัญญลักษณ์ หมายถึง สร้างในสมัยรัชกาลที่ 7 พร้อมรับฟังบรรยาย โดย หม่อมราชวงศ์ปิยฉัตร ฉัตรชัย ทายาทราชสกุล “ฉัตรชัย”ผู้ซึ่งมีแนวคิดในการอนุรักษ์
โครงสร้างเดิมของตลาดไว้เพื่อให้เป็น “พิพิธภัณฑ์มีชีวิต” แทนที่จะรื้อทิ้งแล้วสร้างใหม่ในรูปแบบที่ทันสมัยต่างไปจากเดิม

15:00 น.

เยี่ยมชมพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ชมการอนุรักษ์และวิธีการจัดแสดงเพื่อ
สื่อความหมายเกี่ยวกับประวัติของสถานที่ ชมกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจ รับฟังบรรยายโดย คุณเกล้ามาศ ยิบอินซอย ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิ
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

17:00 น.

ออกเดินทางจากพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน กลับสู่กรุงเทพฯ

20:00 น.

ถึงสยามสมาคมฯ โดยสวัสดิภาพ

 

(กรุณางดสวมกางเกงขาสั้นและเสื้อแขนกุด)

สยามสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม

ค่าใช้จ่าย 1,950 บาท สำหรับสมาชิกของสยามสมาคมฯ
และ 2,150 บาท สำหรับบุคคลทั่วไป

ค่าใช้จ่ายนี้รวม ค่ายานพาหนะ อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ประกันอุบัติเหตุ และค่าดำเนินการ

โปรดสำรองที่นั่ง และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณจารุณี หรือ คุณประเสริฐ
ที่หมายเลข 0–2661-6470-7 ต่อ 204 / 504 หรืออีเมล jarunee@siam-society.org