logo

พิทักษ์มรดกสยาม

โดยสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

พิพิธภัณฑ์

 

การเสวนาวิชาการ หัวข้อ พิพิธภัณฑ์ไทย: ศักยภาพที่น่าใช้ให้เกิดผล

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2554

เวลา 13.00 - 16.30 น.

วัฒนธรรมของชาติไทย ทั้งที่จับต้องได้และจับต้องมิได้ เป็นวัฒนธรรมที่รุ่มรวย และหลากหลาย เป็นหนึ่งใน ที่มาของความภาคภูมิใจของคนในชาติ เป็นที่น่าสนใจของนักวิชาการและนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาเยือน ประเทศไทย วิธีการหนึ่งที่ประเทศทั้งหลายทั่วโลกใช้ในการนำเสนอวัฒนธรรมของตนให้เป็นที่ประจักษ์ ได้แก่ การจัดแสดงผ่านพิพิธภัณฑ์ ไม่กี่สิบปีมานี้การจัดการและการนำเสนอของพิพิธภัณฑ์ หลายๆแห่งใน สากลประเทศ มีการพัฒนาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในแง่ของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม การสื่อความหมาย รวมทั้งการให้ความรู้กับคู่ไปกับความเพลิดเพลิน แก่ทั้งนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่เมื่อหลายปีมานี้ ประเทศไทยเองก็ได้มีการสร้างเครือข่าย พิพิธภัณฑ์ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และศิลปะ ซึ่งรวมเอาพิพิธภัณฑ์เอกชนจำนวนมาก ที่มีของสะสมที่มีค่า และมีความสำคัญ พิพิธภัณฑ์ไทยสามารถ และพึงเป็นพิพิธภัณฑ์ชั้นเยี่ยม เป็นมรดกแห่งชาติที่คนไทย ภาคภูมิใจ เป็นสื่อสำคัญเพื่อการเรียนรู้ทางด้านมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสำหรับประชาชนทั่วไป และเป็นจุดหมายหลักของนักท่องเที่ยว

 

ประเด็นของการเสวนา

 


         กำหนดการงานเสวนาทางวิชาการ
เรื่อง “พิพิธภัณฑ์ไทย: ศักยภาพที่น่าใช้ให้เกิดผล"

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2554 เวลา 13:00 – 16:30 น.

ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

12:00 – 13:00 น. 

ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียน

13:00 - 13:05 น.

คุณพิไลพรรณ สมบัติศิริ นายกสยามสมาคมฯ กล่าวเปิดงาน

13:05 - 16:00 น.

การเสวนาวิชาการ เรื่อง "พิพิธภัณฑ์ไทย: ศักยภาพที่น่าใช้ให้เิกิดผล"
โดยวิทยากร ประกอบด้วย

ดร. ม.ร.ว. รุจยา อาภากร ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ ภายใต้องค์การ รัฐมนตรีศึกษาธิการแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ SEAMEO-SPAFA)
อาจารย์ภูธร ภูมะธน อดีตภัณฑารักษ์ และนักวิชาการอิสระ
คุณสมชาย ณ นครพนม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ 
สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
คุณฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที ผู้อำนวยการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร (BACC)
iรองศาสตราจารย์ ดร. ม.ล. ภัทธราธร จิรประวัติ ภัณฑารักษ์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะเอเชีย และผู้อำนวยการหลักสูตรเอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยแคลิฟอเนียสเตท
คุณอภิรักษ์ วรรณสาธพ ผู้บริหารบริษัท ออล พีเอ จำกัด

ดำเนินรายการโดย คุณภิญโญ ไตรสุริยธรรมา ผู้ดำเนินรายการ สถานีโทรทัศน์ ไทย พีบีเอส (Thai PBS)

16:00 – 16:30 น. แสดงความคิดเห็นร่วมกัน
16:30 น. จบการเสวนา

เข้าร่วมฟังการเสวนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

>>ดาวน์โหลด<< แบบตอบรับเข้าร่วมฟังการเสวนา

 

ภาพบรรยากาศในงานเสวนา