logo

พิทักษ์มรดกสยาม

โดยสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

"รักษ์ (ราก) ชาวกรุง" ทำไม? อย่างไร?

ขอเชิญร่วมงานเสวนาโต๊ะกลม
เรื่อง “รักษ์ (ราก) ชาวกรุง ทำไม? อย่างไร?
งานสถาปนิก’57 , สถานที่ ห้อง Jupiter 12  อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี
วันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2557 เวลา 16:30-19:00 น.  
    

กรุงเทพมหานครเป็นทั้งราชธานีและเมืองหลวงของประเทศมายาวนานกว่า 200 ปี มีการทำนุบำรุงบ้านเมือง ด้วยการก่อสร้างวัดวาอาราม เวียงวัง ดังปรากฏยอดปราสาทและองค์เจดีย์ระดะแซงเสียดยอด อร่ามเรือง
ส่องประกายตัดกับฟ้าสีคราม อีกทั้งยังเป็นที่เจริญสัมพันธไมตรีการทูตกับนานาประเทศ ตลอดจนเป็น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจการพาณิชย์ระดับต้นๆ ของภาคพื้นเอเชีย  กรุงเทพฯ วันนี้จึงถูกมองจากทั่วโลก
ว่าเป็นแดนมหัศจรรย์ ที่มีความงามแห่งวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ ขณะเดียวกันก็มีความทันสมัย
เจริญก้าวหน้าไม่แตกต่างจากมหานครใหญ่ๆ ของโลก ตึกรามใหญ่โตทันสมัย รถไฟใต้ดินและบนฟ้า ที่ฉวัดเฉวียนเหนือเส้นขอบฟ้า ยานยนต์นับแสนบนท้องถนนหลายร้อยสายที่ตัดผ่านเป็นโครงข่ายรอบเมือง

ทว่า ท่ามกลางพลวัตรแห่งการพัฒนาเมือง ปัญหาที่กำลังผุดขึ้นกลางรอยต่อระหว่างเมืองเก่า
กับเมืองใหม่ ในหลายพื้นที่จะมีใครบ้างที่มองเห็น ย่านเก่าที่ยังคงมีชีวิต  มีมรดกทางวัฒนธรรม ตึกราม
บ้านช่อง ชุมชน ผู้คนดั้งเดิมหลากหลายเชื้อชาติ ไม่ใช่รอยต่อแต่เพียงกายภาพของเมือง หากยังเชื่อมโยง
วันวานกับวันนี้ให้ไม่ขาดจากกัน เปรียบได้กับจิตวิญญาณของเมืองโดยแท้กลับยังไม่ได้รับการคุ้มครอง
เป็นอย่างดี ยิ่งการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนระบบรางขยับขยายเข้ามาในใจกลางเมืองสร้างความเจริญ
สะดวกคล่องตัว แต่มรดกรากเก่าของชาวกรุงเทพฯยิ่งต้องเผชิญกับการสูญเสียอันตรธาน

ปัจจุบัน นับเป็นเรื่องดีที่เกิดเครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา สถาปนิก หน่วยงานราชการ และองค์กรทางวัฒนธรรมหลายฝ่ายเริ่มตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องดำเนินการเพื่อรักษา
มรดกวัฒนธรรมในพื้นที่ย่านเก่ากลางกรุง ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างบ้านแปงเมือง โดยต่างได้ริเริ่มผลักดันและทำแผนงาน เพื่อตอบโจทย์แก้ไขสถานการณ์ และเสนอแนวทาง
การบริหารจัดการ เพื่อให้ทั้งงานอนุรักษ์และงานพัฒนาในพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสมยั่งยืน
เพื่ออนาคตที่ร่มเย็นและมีสุขของคนกรุงเทพฯ

จึงเรียนเชิญเครือข่ายอนุรักษ์ย่านเก่าทุกหน่วยงาน ทุกสถานบัน และผู้สนใจทุกท่าน ร่วมสนทนา แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ เพื่อรักษาและพัฒนาบ้านเมือง
ไปในทิศทางที่ถูกควรในอนาคต

   

กำหนดการ

 

16:30 น. - 17:00 น. ลงทะเบียน
17.00-17.30 น.     

สนทนา มรดกของเมืองและผังเมืองในปัจจุบัน
1. ดร.เกรียงพล พัฒนรัฐ
ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
2. คุณอรนุช อิ่มอารมณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานอนุรักษ์ สำนักงานสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
3. ดร.วีระพันธุ์  ชินวัตร 
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

17:30 – 18:30น.    

นำเสนอโครงการและมาตรการต่างๆ

นำสนทนาโดย คุณปองขวัญ (สุขวัฒนา) ลาซูส
อุปนายก สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
1. รองศาสตราจารย์ชูวิทย์  สุจฉายา 
นักวิชาการ สถาบันอาศรมศิลป์
2. ผศ.ดร.ยงธนิศร์  พิมลเสถียร 
อดีตนายกสมาคมอิโคโมสไทย อาจารย์สาขาวิชาการผังเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. ผศ.ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ อาจารย์ประจำภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. ดร.วสุ โปษยะนันทน์
สถาปนิก สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

 

18.30-19.30น.       

ชุมชนกับการเป็นเจ้าของวัฒนธรรม
นำสนทนาโดย คุณสุดารา สุจฉายา มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์

  1. คุณศุเรนทร์  ฐปนางกูร  ผู้แทนชุมชนเลื่อนฤทธิ์
  2. คุณวิศิษฐ์  เตชะเกษม  ผู้แทนชุมชนเวิ้งนาครเขษม
  3. คุณศิริณี อุรุนานนท์ผู้แทนคณะทำงานกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนเจริญไชย
  4. คุณรังษี รวมอยู่
    ผู้แทนสภาวัฒนธรรม เขตบางกอกใหญ่ (ชุมชนวังเดิม)
19:30 น. จบการเสวนา

 

ดำเนินรายการโดย คุณฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที รองประธานกรรมการคณะกรรมการกำหนดแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่บริเวณต่อเนื่องกรุงรัตนโกสินทร์

งานเสวนาครั้งนี้ จัดโดย จัดโดย : สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ด้วยความร่วมมือกับเครือข่ายอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม/ชุมชนเวิ้งนาครเขษม/
ชุมชนเจริญไชย/ชุมชนเลื่อนฤทธิ์/ชุมชนตลาดน้อย/ชุมชนวังเดิม

**เข้าฟังการเสวนาฟรี**

ติดต่อสำรองที่นั่งที่  คุณขนิษฐา เทียบจริยาวัฒน์ เจ้าหน้าที่ประสานงานสำนักผังเมือง
โทร. 02-354-1279  อีเมล์ kwungam.k@gmail.com

บันทึกย่อการเสวนา Download>>>