logo

พิทักษ์มรดกสยาม

โดยสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

รัตนโกสินทร์้ - การเสวนาวิชาการ


         กำหนดการงานเสวนาทางวิชาการ
เรื่อง “กรุงรัตนโกสินทร์: วันวาน วันนี้ พรุ่งนี้”

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2554 เวลา 13:30 – 18:30 น.

ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

12:00 – 13:30น. 

ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียน และชมนิทรรศการภาพถ่าย โดยกลุ่มช่างภาพจาก หอศิลป์สห+ภาพ

13:30น.

คุณพิไลพรรณ สมบัติศิริ นายกสยามสมาคมฯ กล่าวต้อนรับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม ขึ้นกล่าวปาฐกถานำ

14:30น.

การเสวนาวิชาการ เรื่อง “กรุงรัตนโกสินทร์: วันวาน วันนี้ พรุ่งนี้”
โดยวิทยากร ประกอบด้วย

ดร. วรสิทธิ์ ตันตินิพันธุ์กุล นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คุณขุนพล พรหมแพทย์ รองผู้อำนวยการ สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

คุณเขมทัต วิศวโยธิน หัวหน้าฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารงานอนุรักษ์
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์     

คุณมณฑิรา หรยางกูร อูนากูล ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยงธนิศร์ พิมลเสถียร อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ นายกสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (ICOMOS Thailand)

คุณอรศรี ศิลปี ประธานประชาคมบางลำพู

ดำเนินการเสวนา โดย คุณสุภาพ คลี่ขจาย

17:00 – 18:30น. แสดงความคิดเห็นร่วมกัน
18:30น. จบการเสวนา

เข้าร่วมฟังการเสวนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ภาพงานเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "กรุงรัตนโกสินทร์: วันาน วันนี้ พรุ่งนี้"

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2554