logo

พิทักษ์มรดกสยาม

โดยสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

รัตนโกสินทร์้ - ทัศนศึกษา

รายการศึกษาสัญจรของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์
 “เดินตรอกท่องย่านกะดีจีน”
วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2554 (13.00 – 18.30 น.)
นำโดย คุณสุดารา สุจฉายา

การศึกษาสัญจรครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการพิทักษ์มรดกสยาม ซึ่งก่อตั้งขึ้นใหม่ในปี 2554 นี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์บรมราชูปถัมภกของสยามสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา “กะดีจีน” หรือที่ปัจจุบันเรียกขานกันว่า  “กุฎีจีน” เป็นย่านเก่าแก่ของกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกด้านหนึ่งอีกด้านประชิดฝั่งซ้ายของ ปากคลองบางกอกใหญ่ หรือคลองบางหลวง อันอยู่ตอนใต้ของพระราชวังเดิม ผืนดินบริเวณนี้เป็น “บ้าน” ของชาวไทยหลากชาติพันธุ์หลากศาสนามาตั้งแต่สมัยอยุธยา อันได้แก่ ชาวจีนฮกเกี้ยน ชาวมุสลิม ชาวโปรตุเกส และชาวไทย  รวม 6 ชุมชน 3 ศาสนา แม้ย่านกะดีจีนจะมีผู้คนหลายชาติพันธุ์ หลายศาสนา อพยพมาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่เดียวกัน ก็หาเป็นอุปสรรคในการอยู่ร่วมกัน ย่านเก่าแก่แห่งนี้จึงสามารถสะท้อน ให้เห็นความเป็นสังคมพหุลักษณ์ของไทยได้อย่างดียิ่ง ความงดงามทางศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี รวมถึง ประวัติศาสตร์อันยาวนานของย่านกะดีจีน คือเสน่ห์แท้จริงที่ดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาสัมผัสถึงคุณค่าของย่านเก่าแก่ แห่งนี้         

กำหนดการ “เดินตรอกท่องย่านกะดีจีน”
13.00 น.    พบกันที่ท่าเรือราชินี (ท่าเรือด่วน)
13.15น.     ชมย่านเก่าริมเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกพร้อมฟังเรื่องราวการสร้างบ้านแปงเมืองใหม่ของคนกรุงเก่า 13.45 น.    ลงเรือข้ามสายชลไปขึ้นท่าน้ำวัดกัลยาณมิตร
14.00-18.15 น.  

ชมการผสมผสานทางศิลปาคารของมัสยิดบางหลวงและเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมของมุสลิม จาม-มลายูเยือนบ้านพาทยโกศล-บ้านครูดนตรีไทยสำนักสายฝั่งธนฯ อันเลื่องชื่อ พักขาคลายเหนื่อยกับขนมฝรั่ง กะดีจีน และน้ำผลไม้เย็นชื่นใจ ฟังเรื่องเล่าของเจ้าสัวโตกับการสร้างวัด และความสัมพันธ์ระหว่าง หลวงพ่อซำปอกงกับการยาตราสมุทรครั้งใหญ่ของเจิ้งเหอ ยลงานช่างฝีมือชั้นครูที่ศาลเจ้าเกียนอันเกง-ศาลเจ้า เก่าแก่อันเป็นที่มาแห่งนามย่าน เยี่ยมชมสถาปัตยกรรมอิตาเลียนเรอเนซองส์ของโบสถ์ซางตาครู้ส และฟัง เรื่องราวของชาวฝรั่งกะดีจีน พูดคุยกับคนทำขนมฝรั่งรุ่นที่ 5 ถึงกรรมวิธีที่ทำให้ ขนมฝรั่งกะดีจีน กรอบนอก นุ่มในที่ร้านธนูสิงห์


18:30 น.    จบรายการที่ร้านธนูสิงห์ (ตั้งอยู่ระหว่างโบสถ์ซางตาครู้สและศาลเจ้าเกียนอันเกง)

 

ค่าใช้จ่ายต่อท่าน 250 บาท ค่าใช้จ่ายนี้ รวมค่าเรือข้ามฝาก ค่าบำรุงสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเอกสารประกอบการศึกษาสัญจร รับสมาชิกจำนวน 35 ท่าน โปรดสำรองที่ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2554  ติดต่อสำรองที่และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณจารุณี หมายเลข 02 – 6616470-7 ต่อ 204 หรือ อีเมล jarunee@siam-society.org สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดทำการวันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 09.00 – 17.00น. (เว้นวันหยุดราชการ)

 

The Siam Society uses any financial revenue arising from its study trips to support the activities of the Society in its library, museum and publications programmes.  The partner organization of THE SIAM SOCIETY in conducting Study Travel in Thailand is W.T. Tour Service Co., Ltd., Licence 11/03614

 

ภาพการศึกษาสัญจร "เดินตรอกท่องย่านกะดีจีน" วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2554