logo

พิทักษ์มรดกสยาม

โดยสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

หน้าที่และสิทธิบนพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรม

 

เวทีเสริมสร้างแรงจูงใจในการใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองมรดกวัฒนธรรม ครั้งที่ 2
เรื่อง “หน้าที่และสิทธิบนพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรม”
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 เวลา 09:00 น. – 16:00 น.
ณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

   

พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นของรัฐ ของวัด เป็นพื้นที่สาธารณะ เป็นของเอกชน บุคคลที่เกี่ยวข้องและครอบครองอยู่ ไม่ว่าจะในฐานะเจ้าของ ผู้อาศัย ผู้เช่า หรือผู้ให้เช่า มีหน้าที่และสิทธิที่พึงปฏิบัติอย่างไรต่อพื้นที่ที่ประจักษ์แล้วว่า “เป็นมรดกทางวัฒนธรรม” นั้น?

 

การเสวนา หัวข้อ “หน้าที่และสิทธิบนพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรม” มุ่งหมายที่จะเชิญชวนผู้สนใจทุกท่าน มาร่วมพูดคุยกับนักกฎหมาย นักสิทธิมนุษยชน ผู้แทนจากฝ่ายเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ และผู้แทนชุมชนบนพื้นที่มรดกวัฒนธรรม เพื่อทบทวนถึง “หน้าที่และสิทธิ” ดังกล่าว กับความเป็นไปในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจทางด้านกฎหมาย 

เวทีเสวนายังหวังที่จะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายชุมชนและผู้สนใจ จึงจัดให้มีการเสวนาโต๊ะกลมในช่วงบ่ายเพื่อเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และความคิดเห็นอย่างเต็มที่ พบกับผู้แทนชุมชนบางกะเจ้า ตลาดน้อย ชุมชนบางลำภู กะดีจีน บ้านครัว วัดกัลยาณ์ ปากคลองตลาด ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ สท้อนความคิดเห็น และเผยปัญหาบางประการเกี่ยวกับการใช้กฎหมายว่าด้วยเรื่องดังกล่าว อีกทั้งเป็นโอกาสที่จะเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขในอนาคต

หมายเหตุ

แผนกพิทักษ์มรดกสยาม สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการ “เวทีเสริมสร้างแรงบันดาลใจ
ในการใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองมรดกวัฒนธรรม” เป็นชุดเสวนา 3 ครั้ง เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ
ด้านกฎหมายและกระบวนการทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม เป็นการติดอาวุธ
ทางปัญญาให้แก่ชุมชนและประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ให้เกิดความ
ตระหนักว่ากฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัว ทุกคนสามารถใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนของตนเอง และเพื่อรักษามรดกวัฒนธรรมของชาติได้

 

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการ:

มูลนิธิเอเชีย มูลนิธิศาสตราจารย์คนึง ฦาไชย และอาจารย์วิลเลี่ยม เคลาสเนอร์

กำหนดการ

 

09:00 น. คุณพิไลพรรณ สมบัติศิริ นายกสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวต้อนรับ  

09:15 น. – 10:30 น.

สนทนา หัวข้อ “หน้าที่และสิทธิบนพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรม

  • คุณพงษ์สวัสดิ์ อักษรสวาสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสิทธิชุมชน วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
    ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของแผนกพิทักษ์มรดกสยาม
  • คุณปริญญา ศิริสารการ อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
    
10:30 น. – 12:30 น.    

กรณีศึกษา  

  • คุณอรนุช อิ่มอารมณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานอนุรักษ์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
  • คุณวุฒิ นาฮิม กรรมการมัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ ชุมชนบ้านครัว กรุงเทพมหานคร
  • คุณศุเรนทร์ ฐปนางกูร กรรมการบริษัทชุมชนเลื่อนฤทธิ์ จำกัด กรุงเทพมหานคร

ดำเนินรายการช่วงเช้า โดย คุณสุดารา สุจฉายา กรรมการพิทักษ์มรดกสยาม สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ และ คุณพงษ์สวัสดิ์ อักษรสวาสดิ์

12:30 น. – 13:30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:30 น. – 16:00 น.

เสวนาโต๊ะกลม โดยวิทยากรและผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาผลสรุปที่สามารถนำมาทำให้กฎหมายที่มีอยู่ สามารถคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                และ/หรือปรับเพิ่มกฎหมายขึ้นมาใหม่เพื่อการนี้
ดำเนินรายการโดย คุณธีรนันท์ ช่วงพิชิต นักวิชาการศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ธนบุรี

16:00 น.

จบการเสวนา

หมายเหตุ: ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานฟรี
โปรดแจ้งลงทะเบียนล่วงหน้าโดยติดต่อคุณจารุณี คงสวัสดิ์

ทางอีเมล jarunee@siam-society.org ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 02-6616470-3 ต่อ 204
หรือ 084-6413401 ในเวลาทำการ (วันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 09:00 น – 17:00 น.)