logo

พิทักษ์มรดกสยาม

โดยสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

เครือข่ายและการขับเคลื่อน

 

Sketching Talad Noi Cultural Heritage
วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน
13:30 น. - 18:00 น.

 

 

ด้วยย่านตลาดน้อย เป็นย่านจีนแห่งหนึ่งที่ร่ำรวยด้วยมรดกวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นอาคาร เช่น ศาลเจ้า คฤหาสน์จีน ตึกแถวที่พักอาศัย และวิถีการดำเนินชีวิต จึงนับเป็นมรดกของชาติที่มีคุณค่า ทั้งทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม ทางสังคม และเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านสถาปัตยกรรมนั้น อาคารหลายหลังในย่านนี้ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่บอกเล่าที่มาของตัวเองที่สะท้อนถึงบทบาท
ของชาวจีนในสยามตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์

มาบัดนี้ มรดกวัฒนธรรมดังกล่าวกำลังผุกร่อนไปตามกาลเวลา รอคอยผู้มีใจรักศิลปวัฒนธรรม และสถาปัตยกรรม มาร่วมหาหนทางอนุรักษ์ไว้ เพื่อเป็นมรดกแก่อนุชนคนรุ่นหลังสืบไป
สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยโครงการพิทักษ์มรดกสยาม ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ และกลุ่ม Bangkok Sketchers จึงจะจัดกิจกรรมSketching Talad Noi Cultural Heritage”
ในวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557 เวลา 13:00 น. – 18:00 น. เพื่อกระตุ้นความสนใจ
ของสังคมผ่านมุมมองด้านศิลป เพื่อสะท้อนให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของมรดกวัฒนธรรมดังกล่าว

 

กำหนดการ

 

 

13:30 น.

พบกันที่โบสถ์กาลหว่าร์

  • รับฟังเรื่องราวของโครงการย่านจีนถิ่นบางกอก โดย อาจารย์ศรินพร พุ่มมณี สถาบันอาศรมศิลป์  
  • ทำความรู้จักกลุ่ม Bangkok Sketchers โดย คุณอัสนี ทัศนเรืองรอง สถาปนิกอาวุโส ผู้ก่อตั้งกลุ่ม Bangkok Sketchers 
  • เดินเท้าแนะนำย่านมรดกวัฒนธรรมตลาดน้อย สเกตช์ภาพตามอัธยาศัย
15:30 น.

พบกันที่ศาลเจ้าโจวซือกง  

  • พักรับประทานของว่างและเครื่องดื่ม
  • รับฟัง “ตำนานคฤหาสน์โซวเฮงไถ่” โดย คุณพิมพ์ประไพ พิศาลบุตร นักเขียน นักประวัติศาสตร์ และกรรมการโครงการพิทักษ์มรดกสยาม และกรรมการสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์
  • สเก็ตช์ภาพตามอัธยาศัย
16:00 น.

เข้าชมบ้านโซวเฮงไถ่

  • คุณภู่ศักดิ์ โปษยะจินดา เจ้าของบ้านโซวเฮงไถ่ต้อนรับที่ชานเรือน
  • สเก็ชต์ภาพตามอัธยาศัย
17:30 น.

แสดงผลงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และความรู้สึกที่มีต่อมรดกวัฒนธรรมในย่าน

18:00 น

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจับฉลากของขวัญที่ระลึก
จบกิจกรรม

โปรดติดต่อคุณจารุณี คงสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่โครงการพิทักษ์มรดกสยาม เพื่อลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม
ที่ jarunee@siam-society.org หรือ โทร. 084-6413401

** รับจำนวนจำกัด**