logo

พิทักษ์มรดกสยาม

โดยสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

พุทธมรดก: ความท้าทายในการอนุรักษ์

 
                โครงการพิทักษ์มรดกสยาม               
    เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์บรมราชูปถัมภกของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์    
กำหนดการงานเสวนาทางวิชาการ

 

วัดในประเทศไทย ล้วนมีลักษณะพื้นฐานบางอย่างร่วมกัน ไม่เพียงแต่ทางด้านสถาปัตยกรรม แต่ยังรวมถึงบทบาททางวัฒนธรรมของวัดในแต่ละชุมชนด้วย อย่างไรก็ดี สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรม
ประเพณีของวัดในภาคต่างๆ ยังแสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมไทยนั้น มีความแตกต่างหลากหลายอย่างยิ่ง สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของภูมิภาคที่ต่างกัน มีประวัติความเป็นมาที่ต่างกัน และค่านิยมของยุคสมัยต่างๆในประวัติศาสตร์ที่ต่างกัน ความแตกต่างหลากหลายนี้ เพิ่มคุณค่าวัฒนธรรม ไทยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เป็นเอกลักษณ์และความภาคภูมิใจของท้องถิ่นและของชาติ

 

ไม่กี่สิบปีมานี้ ความหลากหลายเหล่านั้นได้เลือนหายไป วัฒนธรรมประเพณี และขนบธรรมเนียมท้องถิ่น ถูกแทนที่ด้วยวัฒนธรรมสายเดียวจากภาคกลาง ศิลปะสถาปัตยกรรมแบบท้องถิ่นของวัด ถูกแทนที่
ด้วยแบบสำเร็จรูปที่ออกแบบจากส่วนกลาง คนทั่วไปมีโอกาสได้รู้จัก เข้าใจ และชื่นชมวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น และสถาปัตยกรรมท้องถิ่นของวัดน้อยลง อีกทั้งยังเป็นการลดทอนความหลากหลาย
ทางศิลปะสถาปัตยกรรมของวัดไทยด้วย

 

ประเด็นการเสวนา
1.    เหตุใดความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของวัดไทยจึงเลือนหายไป
2.    เมื่อวัดต้องเผชิญกับความกดดันในการปรับตัวให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ส่วนกลางกำหนดขึ้น เราจะส่งเสริมให้ทั้งระดับชาติ และระดับชุมชนตระหนักถึงคุณค่า และหันมาอนุรักษ์
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปะสถาปัตยกรรมท้องถิ่นของวัดอย่างไร

กำหนดการ

 

12:30น.         

ลงทะเบียน

13:15น.

คุณพิไลพรรณ สมบัติศิริ นายกสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและส่งเสริมการบริหารจัดการ
มรดกวัฒนธรรมในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา กล่าวเปิดงาน

13:15 – 13:45 น.

รับฟังปาฐกถา เรื่อง ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศิลปะสถาปัตยกรรมของวัด
ในประเทศไทย
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พิริยะ ไกรฤกษ์

13:45 – 16:30 น.         

การเสวนาวิชาการ เรื่อง พุทธมรดก: ความท้าทายในการอนุรักษ์ โดย

 • พระคุณเจ้า พระราชเวที ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
 •  พระคุณเจ้า พระอธิการประสาทเขมะปุญโญ เจ้าอาวาส วัดธรรมาราม จ. พระนครศรีอยุธยา
 •  อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ อดีตบรรณาธิการวารสารของสยามสมาคมฯ นักคิด นักเขียน และ  นักวิชาการอาวุโส
 •  รองศาสตราจารย์ ดร. พิริยะ ไกรฤกษ์ นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ อดีตนายก 
  สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ อดีตอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ และอดีตผู้อำนวยการ สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 •  ดร. วสุ โปษยะนันทน์สถาปนิกชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิชาการอนุรักษ์โบราณสถาน สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร
 •  อาจารย์อนุกูล  ศิริพันธุ์  ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง และประธานชุมชนบ้านปงสนุก จ. ลำปาง
 • ดำเนินรายการโดย อาจารย์สาวิตรี สุวรรณสถิตย์ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อดีตเลขาธิการ
  คณะกรรมาธิการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่สหประชาชาติ (UNESCO) ปัจุบันเป็นที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม

 

16:30 น. จบการเสวนา

หมายเหตุผู้สนใจสามารถเข้าฟังโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้ร่วมฟังการเสวนาสามารถตั้งคำถามหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรได้ การเสวนาจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง มีของว่างและเครื่องดื่มไว้บริการตนเองระหว่างการเสวนา

>>ดาวน์โหลด<< กำหนดการ

>>ดาวน์โหลด<< แบบตอบรับเข้าฟังการเสวนา

ติดต่อสำรองที่นั่งที่ จารุณี คงสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่โครงการพิทักษ์มรดกสยาม
ที่ jarunee@siam-society.org หรือ 02-6616470-7 ต่อ 204

-----------------------------------------------------------------------------------

ภาพบรรยากาศในงานเสวนา