logo

พิทักษ์มรดกสยาม

โดยสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

"มดงาน" กับการอนุรักษ์ที่ลพบุรีศึกษาสัญจร
“พิทักษ์มรดกสยาม”
โดยสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ


ตอน “มดงาน” กับการอนุรักษ์ที่ลพบุรี


วันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2556
นำศึกษาสัญจร โดย


อาจารย์ภูธร ภูมะธน
ประธานชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี

ร่วมกับ

อาจารย์ชาตรี ประกิตนนทการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


อาจารย์ธิป ศรีสกุลไชยรัก
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันอาศรมศิลป์

ลพบุรี เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มาช้านาน ร่องรอยอารยธรรมของจังหวัดลพบุรีสะท้อน
ผ่านโบราณสถาน และโบราณวัตถุที่ค้นพบจำนวนมาก อีกทั้งยังมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย ทำให้มี
วัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อที่แตกต่างกัน คนกลุ่มต่างๆเหล่านี้พยายามที่จะหาทางดูแลรักษามรดก
วัฒนธรรมของตนเองอย่างไร ภาครัฐมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไร มีการผสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และชุมชนหรือไม่ ผลเป็นอย่างไร

การศึกษาสัญจรพิทักษ์มรดกสยามในครั้งนี้จะพาสมาชิกและผู้ที่สนใจไปหาคำตอบจากโครงการอนุรักษ์
หลายโครงการในจังหวัดลพบุรี พบปะ และฟังบรรยายจากบุคคลผู้เป็นกำลังสำคัญในชุมชนที่ทำงานอนุรักษ์ ชมการแสดงพื้นถิ่น และชมสถาปัตยกรรมที่ได้รับรางวัลจากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาปัตยกรรมสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม  

กำหนดการ


วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2556

8:00 น.

เดินทางออกจากสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

11:30 น.

ถึงหมู่บ้านซับจำปา ฟังบรรยายเรื่องชุมชนกับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม
และการค้นพบเมืองโบราณสมัยทวารวดี และโบราณวัตถุยุคก่อนประวัติศาสตร์และ
สมัยทวารวดี การรวมตัวกันของชาวบ้านเป็นชมรมอนุรักษ์เมืองโบราณซับจำปา
รับประทานอาหารกลางวัน

13:00 น.

เดินชมเมืองโบราณและป่าจำปีสิรินธร รวมทั้งโครงการสร้างพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

14:30 น.

ออกเดินทางไปยังหมู่บ้านโคกสลุง

15:30 น.

ถึงหมู่บ้านโคกสลุง ฟังบรรยายเรื่องการรวมตัวและบทบาทของชาวบ้านในการ
ตั้งชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเบิ้ง จนกลายเป็นศูนย์วัฒนธรรมไทยเบิ้ง
และเดินชมหมู่บ้าน เรียนรู้วัฒนธรรมชาวไทยเบิ้ง

18:30 น.

ล้อมวงรับประทานอาหารเย็นที่หมู่บ้านโคกสลุง และชมการแสดงพื้นบ้าน
ชาวไทยเบิ้ง

19:30 น.

ออกเดินทางไปยังที่พักโรงแรมเบญจธารา บูติค เพลส รีสอร์ท ในตัวเมืองลพบุรี

20:30 น.

ค้างคืนที่โรงแรมเบญจธารา บูติค เพลส รีสอร์ท

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2556

--

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

ช่วงเช้า

ชมสถานที่ต่างๆ และรับฟังตำนานการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมลพบุรี จากกรณีศึกษาของหลายโครงการ อาทิ โครงการอนุรักษ์วัดตองปุ บรรยายโดย อาจารย์ธิป ศรีสกุลไชยรัก โครงการอนุรักษ์วัดพระศรีมหาธาตุและพระนารายณ์ราชนิเวศน์ วัดปืน วัดสันเปา และห้องเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ บรรยายโดยอาจารย์ภูธร ภูมะธน

12:30 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่หมู่บ้านซับจำปา

ช่วงบ่าย

ชมหอไตรวัดท่าแค มรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับรางวัลอนุรักษ์ดีเด่นจากสมาคม
สถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

เดินทางต่อไปยังศูนย์การทหารปืนใหญ่ ชมตึกชาโต้และบ้านรับรองสถาปัตยกรรม
สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ซึ่งได้รับรางวัลจากสมาคมสถาปนิกสยามฯ บรรยายโดย อาจารย์ชาตรี ประกิตนนทการ

พักรับประทานอาหารว่าง

จากนั้น ชมอาคารโรงพยาบาลอานันทมหิดล สถาปัตยกรรมสมัยจอมพล ป.
พิบูลสงคราม บรรยายโดย อาจารย์ชาตรี ประกิตนนทการ

17:00 น.

เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

19:30 น.

ถึงสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์โดยสวัสดิภาพ

เกี่ยวกับผู้นำศึกษาสัญจร
อาจารย์ภูธร ภูมะธน
นักประวัติศาสตร์ศิลปะ อดีตภัณฑารักษ์ของกรมศิลปากร ปัจจุบันเป็นประธานชมรม
อนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี และรองประธานมูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์

อาจารย์ชาตรี ประกิตนนทการ
อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม     

อาจารย์ธิป ศรีสกุลไชยรัก
สถาปนิก และอาจารย์สาขาสถาปัตยกรรม สถาบันอาศรมศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรม โดยชุมชนมีส่วนร่วม เคยทำโครงการอนุรักษ์มาแล้วหลายโครงการ อาทิ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัดคูเต่า จังหวัดสงขลา และวัดตองปุ จังหวัดลพบุร

 

สยามสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม

 

ค่าใช้จ่าย 2,800 บาท สำหรับสมาชิกของสยามสมาคมฯ และ 3,000 บาท สำหรับบุคคลทั่วไป
ค่าใช้จ่ายนี้รวม ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร 3 มื้อ อาหารว่างและเครื่องดื่ม ประกันอุบัติเหตุ
ค่าที่พัก 1 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 300 บาท และค่าดำเนินการ

กรุณาชำระเงินได้ที่สยามสมาคมในพระบรมราชูปภัมถ์ หรือโอนเงินผ่านธนาคารทหารไทย สาขาอโศก
ชื่อบัญชี สยามสมาคมบัญชีออมทรัพย์หมายเลข 053-2-18000-7 กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน
ทางโทรสาร หรือทางอีเมล โปรดสำรองที่นั่ง และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณจารุณี หรือ คุณประเสริฐ ที่หมายเลข 0–2661-6470-7 ต่อ  204 / 504 หรืออีเมล jarunee@siam-society.org

สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 131 ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21) กรุงเทพฯ 10110
เปิดทำการวันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

โปรดแต่งกายสุภาพ (กรุณางดสวมกางเกงขาสั้นและเสื้อแขนกุด)

(ภาพจาก: หนังสือสารคดี ชุด “นักเดินทาง..เพื่อความเข้าใจในแผ่นดิน ลพบุรี”)